Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

3.2 Lovbestemte og valgte organer

3.2.1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen utøver borettslagets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen 30. juni, fortrinnsvis innen utgangen av april.

Disse sakene skal behandles på den ordinære generalforsamlingen:

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Valg av medlemmer til faste utvalg og komiteer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører.

3.2.2 Styre
Styret er ansvarlig for borettslagets løpende drift og består av styrets leder og 6 styremedlemmer, til sammen 7 medlemmer. Alle representanter, med unntak av de ansattes representant, velges av generalforsamlingen.

Styrets leder velges ved særskilt valg.

Generalforsamlingen velger også tre nummererte varamedlemmer.

Nestleder og sekretær velges av og blant styrets medlemmer for 1 år.

Funksjonstiden for leder og styremedlemmer er 2 år, mens varamedlemmer velges for 1 år.

 

3.2.3 Forretningsfører
Forretningsfører er daglig leder som også er leder for borettslagets administrasjon, kfr. 3.4 Administrasjon og teknisk service.

 

3.2.4 Representantskap
Representantskapet er et kontrollerende organ underlagt generalforsamlingen og skal føre tilsyn med at borettslagets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og representantskapets egne beslutninger.

Representantskapet består av 4 representanter som velges av generalforsamlinge. Det skal være 2 vararepresentanter som velges i nummerert rekkefølge.

Funksjonstiden for representantskapets medlemmer er 2 år.

Representantskapet ledes av en ordfører som velges av og blant representantskapets medlemmer for 1 år.

 

3.2.5 Naboutvalg
Det er opprettet naboutvalg for samtlige boområder.

Hvert naboutvalg skal bestå av minst 3-5 medlemmer som velges for 2 år om gangen av allmøte i de respektive felt.

Naboutvalgene skal være kontaktledd mellom styret og beboerne og skal medvirke til at det gjennomføres miljømessige tiltak og aktiviteter i nærområdene. Naboutvalgene har egen instruks.

 

3.2.6 Allmøte
Hvert naboutvalg innkaller til allmøte minst 1 gang pr. år blant beboerne på området. Allmøte skal drøfte saker som fremlegges av naboutvalget eller blir tatt opp av beboerne samt saker nedfelt i Instruks for naboutvalg, herunder valg av medlemmer til naboutvalg.

 

3.2.7 Valgkomité
Valgkomitéen består av 3 medlemmer fra ulike naboutvalgsområder. Medlemmene velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Valgkomiteens leder velges særskilt

X