Vakt tlf: 940 13 260 - Åpen utenom kontorets åpningstid
4. februar 2023

3.5 Stillingsinstrukser

3.5.1 Daglig leder

I Organisatorisk plassering

  1. Daglig leder tilsettes av styret
  2. Daglig leder rapporterer til styret
  3. Teknisk sjef er stedfortreder for daglig leder

II Ansvars- og myndighetsområde

  1. Daglig leder har ansvaret for at forvaltningen av borettslagets menneskelige og materielle ressurser er ivaretatt på en betryggende måte.
  2. Daglig leder har myndighet til å avgjøre saker som ikke er av usedvanlig art og viktighet.
  3. Daglig leder er ansvarlig for at driften fungerer effektivt og lønnsomt i samsvar med budsjett, mål og de generelle retningslinjer som fastsettes av styret
  4. Daglig leder skal i sitt arbeide følge sunne etiske og forretningsmessige prinsipper

III Arbeidsoppgaver

Daglig leders viktigste arbeidsoppgaver er:

  1. å sørge for gjennomføring av styrets vedtak samt retningslinjer ved å etablere en organisasjon og et driftsmønster som er i tråd med disse
  2. å bidra til å implementere og opprettholde en løpende mål- og strategiprosess i samhandling med styret
  3. å holde organisasjonen effektiv og utvikle denne
  4. å arbeide for utvikling av medarbeiderne
  5. å arbeide for å oppnå best mulig tillitsforhold internt overfor medarbeidere, tillitsvalgte og beboere. Eksternt overfor kunder og andre forretningsforbindelser, samt offentlige myndigheter.
  6. å rapportere til styret
  7. å delta i de møter som er pålagt forretningsfører i hht. borettslagsloven og ellers i de møter styret eller daglig leder selv finner nødvendig for å ivareta borettslagets interesser
X